tent

MODLITBA je dechem Nového života, velkým privilegiem a radostí Nového člověka, pramenem síly a dílem Ducha Svatého v nás; proto chci být věrný praktikování každodenního Stánku setkání.

 

 Příprava

Vhodné místo (které umožňuje soustředění).

Vhodný čas (beze spěchu).

Vhodná pozice těla (ne moc pohodlná, abych neusnul, ale tak příjemná, aby to nepřekáželo, tak důstojná aby sama byla modlitbou).

 

Stan Setkání

 

,,Duchu Svatý, volám přijď!“

Vzývám na pomoc Ducha Svatého

Využívám známé modlitby nebo se modlím vlastními slovy

 

,,Ježíš je tady“

Uvědomuji si přítomnost Boha

Bůh je tady a teď se mnou, je tu pro mne a ve mně

 

,,Mám přítele“

Uvědomuji si, že Ježíš je mým Přítelem

Ježíš má ze mne radost a z našeho setkání, přeje mi dobro, je to setkání lásky, setkání tváří v tvář

 

,,Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší"

Uvědomuji si, že Ježíš teď chce ke mně mluvit

Skrze Slovo Písma Svatého; chce mi říct, tady a teď, něco konkrétního a důležitého pro můj život

 

,,Hospodine, co mám dělat?“

Probouzím v sobě zvědavost

Zamýšlím se, co mi Ježíš chce říct, čekám na Jeho slovo

 

,,Světlem pro mé nohy je tvé slovo…”

Čtu určený úryvek Písma

Pomalu, srozumitelně, jestli je to potřeba, tak i podruhé a potřetí…

 

,,Příjemný dotek vánku…”

Zůstávám v tichosti a očekávám Boží hlas

Ve své mysli, v srdci. Hledám odpovědi na otázku, co mi chce Bůh dneska říct?

 

,,Andělu …piš”

V osobním zápisníku zapisuji myšlenky, které mne napadají

Abych je zachránil před zapomenutím, abych se k nim mohl kdykoli vrátit, abych si je uspořádal

 

,,Pane , hle… rozhoduji”

Zapisuji rozhodnutí

Malé, uskutečnitelné a to dnes v podmínkách v jakých jsem

 

,,Díky Ježíši”

Děkuji Bohu za společně prožité slovo a čas.

 

 Upozornění

• Stan Setkání měl by trvat nejméně 15 minut (je potřeba udělat si čas na Přítele)

• Vybíráme krátký a tématicky ucelený úryvek Písma

• První přečtení textu je kvůli porozumění (poznačím si nesrozumitelné místa kvůli pozdějšímu objasnění)

• Znovu čteme a zkoušíme odpovědět na otázku:

Co učí Bůh lidi tímto textem?

• Nejdůležitější část: Co bych měl změnit ve svém jednání?

V této části mi můžou pomoct tyto otázky:

Co bych měl přestat dělat?

Co bych měl dělat lépe?

Co bych měl začít dělat?

 

 Inspirace

Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem opodál tábora a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. A když Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával; zůstali stát, každý u vchodu do svého stanu, a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup, stojící u vchodu do stanu; tu všechen lid povstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora. Ale mládenec Jozue, syn Núnův, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval. (…) Ačkoli jsi řekl: ‚Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost.‘ (…) Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem.“

I řekl [Mojžíš]: „Dovol mi spatřit tvou slávu!“

Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“

Ex 33, 7-19